မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Thursday, April 15, 2010

ဗံုးေဖာက္ခြဲသူတရားခံမ်ားအားကန္႔ကြက္ျခင္း

မိမိ အေနျဖင့္ဗံုးခြဲသည္မွာ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုသည္ကိုမေျပာနုိင္ေသာ္လည္း ထိုဗံုးကြဲမႈအတြက္ ေဖာက္ခြဲသူမ်ားကိုေကာ ၊ လံုျခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္သူမ်ားကိုပါ အျပစ္တင္လိုက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တကယ္လက္ေတြ႔ တြင္ေျမဇာပင္ျဖစ္သြားရသည္မွာ ျပည္သူလူထုသာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ေပါက္ကြဲမႈပံုစံအရ အစိုးရဘက္မွ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထား သည့္ပံုစံတြင္ရွိေနသည္။မိမိအေနျဖင့္တရားခံမည္သူမည္၀ါကိုမသိရွိေသးခ်ိန္တြင္ဤသို႔ထင္ေစရသည့္အခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မည္သည့္လူႀကီးသားသမီးမ်ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွထိခိုက္မႈ မရွိျခင္း။
(၂) မည္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွထိခိုက္မႈမရွိျခင္း။
(၃) အကယ္၍အတိုက္အခံဘက္မွလုပ္မည္ဆိုက ေနျပည္ေတာ္တြင္သာမရမကျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟုမိမိအေနျဖင့္ထင္ျမင္ ယူဆျခင္း။
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏နုိင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈတြင္ျပည္သူသည္ေျမဇာပင္မျဖစ္သင့္ေပ။
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္သူမည္သူမည္၀ါဆိုသည္ကိုမသိေသာ္လည္း ၎ကိစၥကိုစီမံညႊန္ၾကားသူႏွင့္ျပဳလုပ္သူအစစ္အမွန္
မ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ပါသည္။
ဗိုလ္ရဲထက္(၄-၁၅-၂၀၁၀)။

No comments:

Post a Comment