မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

ဘာသာေရးကိုအမွတ္ရပါ......

ပါရမီ၁ဝပါးဆုိတာ က ဒါန။သိလ။နိက္ခိမ။ပညာ။ ဝီရိယ။ ခႏ၊ီ။ သစ္စာ။ အဓိဌာန္။ ေမတ၊ာ။ ဥေပက၊ာတုိ႕ဘဲျဖစ္တယ္။ ပရိတ္ရြတ္တဲ့အခါ ၁။ နတ္ျဗဟ၊ာေတြကို တရားလွဴတဲ့အတြက္ ဒါနပါရမိျဖစ္ေနၿပီ။ ၂။ ပရိတ္ရြတ္္ေနတုန္း ကိုယ္ကလည္း မဟုတ္တာမလုပ္ ႏႈတ္ကလည္း မဟုတ္တာ မေျပာတဲ့အတြက ္သီလ ပါရမိျဖစ္ေနၿပိ။ ၃။ ပရိတ္၇ြတ္တဲ့အါ သားသမီး မယးမွစၿပိး မိမိရဲ႕ ကိစ္စအရပ္ရပ္႕ို စြန္႕ပစ္ထားတဲ့အတြက္နိက္ခိမ ပါရမီျဖစ္ေနၿပီ။ ၄ ။
ပရိတ္မွန္မွန္ ရြတ္ေနတာေၾကာင့္ သစ္စာေလးပါး။ လက္ခဏာ၃ပါး။ သတိပဌာန္ ေလးပါး။ ေဗါဇင္ ၇ပါး အစရွိတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို မိမိကိုယ္တုိင္က အၾကိမ္ၾကိမ္သိရ။ နတ္ျဗဟ၊ာေတြကို လည္းအၾကိမ္ၾကိမ္သိေအာင္လုပ္ေပးရတဲ့အတြက ္ပညာပါရမီျဖစ္နၿပိ။ ၅၊ ပရိတ္ရြတ္တဲ့အခါ ဝိရိယကိုအားကိုးၿပီးရြတ္ရတယ္။ ဝိရိယမရွိတဲ့လူဟာ ပရိတ္ မွန္မွန္ မရြတ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒိသိရိယကို အားကိုးၿပိး ရြတ္ရတဲ့အတြက္ ဝိ၇ိယပါရမီျဖစ္ေနၿပိ။ ၆။ ပရိတ္ရြတ္တဲ့အခါ ကိုက္တာခဲတာ ေညာင္းညာတာ ပူတာေအးတာ ဆာတာ အိပ္ခ်င္တာ ေမာတာအစရွိတဲ့ မႏွစ္သက္စရာေတြကို အေတာ္သည္းခံၿပိးရြတ္၇တယ္။ အဲဒိလုိ သည္းခံရတဲ့အတြက္ ခႏ၊ီပါ၇မီ ျဖစ္ေနၿပိ။ ၇။ ပရိတ္ရြတ္တယ္ဆုိတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကို ရြတ္တာပဲ။ တရားေတာ္ေတြဟာ မွန္ေသာ စကားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သစ္စာ ပါရမီ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဂ အဓိဌာန္မရွိတဲ့လူတေယာက္ဟာ ပရိတ္ကို မွန္မွန္မရြတ္နုိင္ဘူး။ ရြတ္တဲ့အခါ ရြတ္မယ္။ မရြတ္ပဲျပတ္ေနတဲ့အခါ ျပတ္ေနမယ္။ အဓိဌာန္ရွိမွ ပရိတ္ကို မွန္မွန္ရြတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ပရိတ္ကို မွန္မွန္ရြတ္သူမ်ာ အဓီဌာန္ ပါရမိျဖစ္ေနၿပိ။ ၉။ ပ၇ိတ္ရြတ္တယ္ဆုိတာ သတ၊ဝါေတြ ေဘးကင္းပါေစ။ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲေတြက ကင္းလြတ္ၾကပါေစဆုိတဲ့ ေမတ၊ာကို ေရွ႕ထားၿပိး ရြတ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမတ၊ာပါ၇မီ ျဖစ္ေနၿပီ။ ၁ဝ။ ပရိတ္ရြတ္တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾားထားေတာ္မဴတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ရြတ္ဆုိၿပီးတုိင္း - က။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြ ေဘးရန္ ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမး္ၾကပါေစ၊ ခ။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြေၾကာင့္ၾကခပ္သိမး္ ကင္းၿငိမး္ၾကပါေစ။ ဂ။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြဆင္းရဲခပ္သိမး္ ကင္းၿငိမး္ၾကပါေစ။ ဃ။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ဧခ်မ္းၾကပါေစ။ င။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြက်ေရာက္ေနၾကရေသာ ဒုက္ခမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။ စ။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြရၿပီးသား စညး္စိမ္ေတြ မေလွ်ာက်ပါေစႏွင့္။ ဆ။ အားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြ သူတုိ႕ရဲ႕ ကံအတုိင္းျဖစ္ၾကရမွာဘဲလုိ႕ ပရိတ္ရြတ္သူေတြဟာ ရြတ္ဆုိ ၾကရတယ္။ က။ခ။ဂ။ဃ။ကို ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ ေမတ၊ာခ်စ္ျခင္းနဲ႕ ယွဥ္ေနတဲ့စိ္တ္နဲ႕ ရြတ္ဆုိရတယ္။ င၊ကို ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ ကရုဏာ (သနားျခင္း)နဲ႕ ရြတ္ဆုိရတယ္။ စ။ ကို ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ မုဒိတာ (ဝမ္းေျမာက္ျခင္း) နဲ႕ ရြတ္ဆုိရတယ္။ ဆ။ ကို ရြတ္ဆုိတဲ့ ဥေပကာ(လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း)နဲ႕ ယွဥ္တဲ့စိတ္နဲ႕ ၇ြတ္ဆုိ၇တယ္။ ငါတုိ႕က ဘယ္လုိပဲ ေမတ၊ာပုိ႕ပုိ႕ ဘယ္လုိပဲ ဆုေတာင္းဆုေတာင္းအားလုံးေသာသတ၊ဝါေတြဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ ကံအတုိင္းဘဲျဖစ္ၾကမွာဘဲဆုိတဲ့ အသိညာဏ္ကို ဥေပကာ သုိ႕မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းလုိ႕ေခၚတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆ ကို ရြတ္ဆုိတုိင္း ၇ြတ္သူမွာ ဥေပကာ ပါရမီ ရတယ္။

No comments:

Post a Comment