မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Saturday, April 3, 2010

တပ္မေတာ္အတြင္းမ်ိဳးခ်စ္ၿပည္ခ်စ္တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားသို႕

“ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံသား၊ ငါ့တပ္မေတာ္အတြက္ ငါ၏အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏” လုိ႔ပါရွိတယ္။ ဒါဟာ ငါ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကစလုိ႔ ေအာက္ေျခသာ မန္တပ္သားေလးအထိ ဘယ္သူမွ ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္မရွိတဲ့ သံမဏိစစ္စည္းကမ္းျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ခ်ိဳး ေဖာက္ခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ စည္းကမ္းဥပေဒအရ အေရးယူခံရမွာျဖစ္တယ္။တပ္မေတာ္ကုိ ျပည္သူ႕အခြန္ဘ႑ာမ်ားနဲ႔ ထူေထာင္တာျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ျမိဳ႕ေနဆင္းရဲသား၊ ပညာတတ္လူငယ္ စတဲ့ လုပ္သားျပည္သူအမ်ားစုၾကီးရဲ့ ရင္ေသြးေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္ဟာ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူ အမ်ားစုၾကီးရဲ့ ဆႏၵသေဘာထားနဲ႕ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ အစုိးရတရပ္ရဲ့လက္ေအာင္ခံ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို သစၥာ ေစာင့္သိဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ အစုိးရကို သစၥာခံဖို႔ရာဟာ တပ္မေတာ္ရဲ့ တာ၀န္ပဲျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာရလာတဲ့ အစိုးရတရပ္အေပၚ သစၥာမေစာင့္သိတာတုိ႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖစ္သလုိ တပ္မ ေတာ္ဆုိင္ရာ စစ္စည္းကမ္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာလည္းျဖစ္တယ္။ ( ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ တက္လာတဲ့ အစိုးရတရပ္ရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆျခင္းခံရ ရင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရသာ လုိအပ္သလုိေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ တယ္။ တပ္မေတာ္က ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္မရွိဘူး။ )

တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္တာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ လူမ်ိဳးစုျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီး ပြားမွန္သမွ်ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔၊ တုိင္းျပည္နယ္နမိတ္နဲ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တည္ဆဲအစုိးရရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္မႈေအာက္မွာ ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဆန္႔က်င္ျပီး လက္တဆုပ္စာ လူနည္းစု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တပ္မေတာ္ကုိ အသုံးခ်တဲ့ ဘယ္လုိအသုံးခ်မႈမ်ိဳးကိုမဆုိ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အေပၚသစၥာေဖာက္တာပဲျဖစ္တယ္။ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္တဲ့ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မႈပဲျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး၊ အၾကပ္၊ တပ္သားတိုင္း ေန႔စဥ္ အလံတင္ အလံခ် အေလးျပဳရာမွာ ရြတ္ဆုိတဲ့ သစၥာအဓိ႒ာန္(၄)ခ်က္ ေနာက္ဆုံးအပုိဒ္မွာ -

“ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံသား၊ ငါ့တပ္မေတာ္အတြက္ ငါ၏အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏” လုိ႔ပါရွိတယ္။ ဒါဟာ ငါ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကစလုိ႔ ေအာက္ေျခသာ မန္တပ္သားေလးအထိ ဘယ္သူမွ ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္မရွိတဲ့ သံမဏိစစ္စည္းကမ္းျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ခ်ိဳး ေဖာက္ခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ စည္းကမ္းဥပေဒအရ အေရးယူခံရမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ဒီစည္းကမ္းေတြကို ဘယ္သူေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သလဲ။

ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ သူရထားတဲ့ အဆင့္ေနရာကုိ အသုံးခ်ျပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တရား၀င္ အာဏာရထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ( ပထစ ) ထံက အာဏာလုယူလိုက္တယ္။ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွစျပီးတရား၀င္ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့တဲ့၁၉၄ရ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္အုပ္စုလက္တဆုပ္စာရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအရပ္ရပ္ကို ကာကြယ္တဲ့ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲ အဓမၼအတည္ျပဳျပီး အာဏာသိမ္းအစိုးရကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစျပီး ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့တပ္၊ ျပည္သူ႔ရင္ေသြးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း္ထားတဲ့ ျပည္သူ အမ်ားပုိင္တဲ့တပ္ဟာ စစ္အာ ဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ လုယက္အပိုင္စီးတာကို ခံခဲ့ရတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔ က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲအတြင္းက ေပါက္ပြားလာတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဒါက သမုိင္းအခ်က္အလက္မွန္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၄ဂ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ခ်ိန္က စျပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ၊ အစဥ္အလာေကာင္းေတြဟာ တျဖည္ျဖည္းနဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ျပီျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳး သားစည္းလုံးညီညြတ္မႈျဖိဳခြဲေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ေနတဲ့တပ္၊ လူမ်ိဳးတုိင္း တန္းတူေသြးစည္းေရးကို ဆန္႔က်င္ျပီး လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒအရ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ မတရားစစ္ျပဳေနတဲ့တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းသြားခဲ့ျပီျဖစ္တယ္။ လက္ရွိေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ ဒီမိုကေရစီအေတြးအေခၚနဲ႔ လုပ္ဟန္မွန္သမွ်ကိုဆန္႔က်င္တဲ့တပ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ဆန္႔က်င္တဲ့တပ္၊ စစ္အုပ္စုလက္တဆုပ္စာရဲ႕ အရပ္ရပ္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ ရာမွာ အသုံးခ်ခံေနရတဲ့တပ္၊အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီျဖစ္တယ္။ ဒါဟာလည္း အနီးကပ္ သမိုင္းဆုိင္ရာ အ ခ်က္အလက္မွန္ေတြပဲျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ တမ်ိဳးသားလုံး မြဲျပာက်ခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ရင္ဆုိင္ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ေရး၊ အေရးေတာ္ပုံၾကီးကို တျပည္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္း ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ၊၊

“စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္တည့္တည့္ပစ္တယ္၊ မိုးေပၚေထာင္ေျခာက္တာ မပါဘူး” ဆုိတဲ့ ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံၾကီးကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီျပီး ေသေၾက ဒဏ္ရာရကုန္တယ္။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီျပီး အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲေရာက္ကုန္တယ္။ စစ္အုပ္စုလက္တဆုပ္စာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔တည္ေထာင္ထားတဲ့တပ္၊ ျပည္သူရင္ေသြးေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထား တဲ့တပ္ကို အသုံးခ်ျပီး လူမ်ိဳးစုံျပည္သူေတြ အသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ အျဖစ္ဟာ တစိမ့္စိမ့္ေတြးၾကည့္ေလ၊ တႏုံ႔ႏုံ႔နာက်ည္းေၾကကြဲစရာေကာင္းေလပါပဲ။

လက္ရွိ ဗိုလ္သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုဟာလည္း ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေမြကို ဆက္ခံထိန္း သိမ္းျပီး တပ္မေတာ္ကို စစ္အုပ္စုလက္တဆုပ္စာ အက်ိဳးအတြက္ကာကြယ္တဲ့တပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ အသုံးခ်ေနဆဲျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္တဲ့ ဒီမုိကေရစီလုိလားတဲ့ ျပည္သူေတြ ကိုဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ေနတယ္။ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဘ၀ တခုလုံးကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္အပိုင္စီးျပီး စစ္ျဗဴရုိ ကရက္ အရင္းရွင္စနစ္ကိုထူေထာင္ေနတယ္။ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ “၇” ဆင့္ဆုိတာကုိ တက္သုတ္ရုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ဆုိတာကေန စစ္အုပ္စုအာဏာသက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆုိတာကို ေကာက္က်စ္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ အတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆုိတဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာကတဆင့္ စစ္အုပ္စုၾကိဳးကိုင္ အရပ္၀တ္ရုပ္ေသးအစုိးရတရပ္ေပၚေပါက္ေရး အသဲအသန္ လုံးပမ္းလ်က္ရွိတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အင္န္ အယ္လ္ ဒီ ပါတီကို ေခ်မႈန္းျပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို လက္စတုံးေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ဖို႔ အေကာက္ၾကံ ၾကိဳးပမ္းေနတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အပစ္ရပ္ျငိမ္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕တပ္ေတြကုိ စစ္အုပ္စု လက္ ေအာက္ခံတပ္ေတြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းပစ္ေရး၊ တပ္နဲ႔ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ခြဲပစ္ေရး၊ ဒီနည္း နဲ႔လူမ်ိဳးစု ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖ်က္သိမ္းပစ္ေရး လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္န္ အယ္လ္ ဒီ အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အမ်ားစုရဲ႕ခုခံပယ္ ခ်မႈေတြေၾကာင့္ နအဖ စစ္အုပ္စုအဖုိ႔ မွန္းခ်က္နဲ႔ႏွမ္းထြက္မကိုက္ျဖစ္ေနရတယ္။

အရာရွိအခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးတာ စတဲ့ တပ္တြင္းမျငိမ္မသက္ျဖစ္မႈေတြလည္း
ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ္ေနၾကတဲ့ၾကားကပဲ အျပင္ကုိေပါက္ၾကားလာေနတယ္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကာလက လႊတ္ရေတာ့မယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း အမႈဆင္ျပီး ေထာင္ခ်ဖုိ႔ၾကိဳးစားေနေပမဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စစ္အုပ္စုဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ တျပိဳင္တည္းမွာပဲ တပ္မေတာ္တြင္း လ်ိဳ႕၀ွက္ေရးေတြေပါက္ၾကားတာ၊ အရာရွိအခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးတာ စတဲ့ တပ္တြင္းမျငိမ္မသက္ျဖစ္မႈေတြလည္း ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ္ေနၾကတဲ့ၾကားကပဲ အျပင္ကုိေပါက္ၾကားလာေနတယ္။

ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြကို အေျချပဳျပီး ၂၀၁၀ ေရြေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ရုပ္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲကို စုစည္းတိုးခ်ဲ႕သြားဖုိ႔လုိတယ္။ အကယ္၍သာ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမတိုက္ ဖ်က္ႏိုင္ရင္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံးဟာ စစ္ကြ်န္ဘ၀နဲ႔ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ၾကရဦးမွာျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာ ဂတ္ဟာလည္း အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရးဆီ ေသခ်ာေပါက္ဦးတည္သြားမွာျဖစ္တယ္။

နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အထက္ေဖၚျပပါ တုိင္းျပည္အႏၱရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္အင္အားစုအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာက်ေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္အရ တပ္မေတာ္တြင္းရွိ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္မွဴး၊အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားရဲ႕ အခန္း၀င္မႈဟာ အလြန္ၾကီးမားပါတယ္။ ျပည္သူတရပ္လုံးကလည္း တပ္ တြင္း မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူနဲ႔ အတူပူးေပါင္းလက္တြဲလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္တေနရာမွာဆုိခဲ့သလို ဗိုလ္ေန၀င္း စစ္အုပ္စုကစျပီး လက္ရွိဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုအထိ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕တရား၀င္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္သစၥာေဖာက္မ်ားျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ တက္လာတဲ့ အစိုးရကို သစၥာေစာင့္သိရမယ္ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ တပ္မေတာ္ သစၥာေဖာက္မ်ားလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ အရ ေျပာႏိုင္တာက စစ္အုပ္စုအဆက္နဲ႔ လက္ရွိဗိုလ္သန္းေရႊအုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ကို ျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရွိသူေတြမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔တပ္မေတာ္ကို စစ္အုပ္စုလက္တဆုပ္စာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေကာက္က်စ္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အသုံးခ်ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ ေတြသာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက အပိုင္စီးထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ မူလပိုင္ရွင္အစစ္ျဖစ္တဲ့ မိဘ ျပည္သူလက္ထဲ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္တြင္း မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္အင္အားစုမ်ားက ၾကိဳးပမ္းၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ( ၾကညး္၊ ေရ၊ ေလ ) တခုလုံးရဲ႕အမိန္႔ေပးဌာနကုိ အဓမၼလုယူထားတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု နဲ႔ လမ္းခြဲၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ ျပည္သူကုိ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မွဴးၾကီးမ်ားရဲ့ အမိန္႔ေပးဌာနကို လ်ဳိ႕၀ွက္သိပ္သည္းစြာ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္တြင္း မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္မေတာ္ အၾကပ္၊ တပ္သားအင္အားစုမ်ားကုိ ဘယ္လို စုစည္းမယ္၊ ဘယ္လိုကြပ္ကဲမယ္ဆိုတာကုိ စဥ္းစားၾကံဆ၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လုိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္တြင္း မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္အင္အားစုမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာ သာမန္လူထုတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔မတူပဲ လ်ိဳ႕၀ွက္ ျမ်ဳပ္ႏွံ၊ လ်ိဳ႕၀ွက္ အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲတဲ့ စနစ္ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ အခြင့္အခါေကာင္းကုိ ေစာင့္ေရးျဖစ္ရမယ္လုိ႔ နားလည္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာ တပ္တြင္းမ်ိဳးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ အင္အားစုမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို လုိအပ္လာတဲ့အခါ လုိအပ္သလို ပံ့ပိုးဆက္စပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုအပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ုလိုပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ လႈပ္ရွားရတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ေျမေအာက္လ်ိဳ႕၀ွက္ နည္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကိုေတာ့ အထူးေျပာစရာလုိမယ္မထင္ပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ လူထုလူတန္းစား လူ႔အလႊာအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ လက္၀ဲ၊ လက္်ာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တုိက္ဆဲ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား တပ္မေတာ္တြင္းရွိ မ်ိဳးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ အင္အားစုမ်ား စတဲ့ အင္အားစုမ်ားရဲ႕ စည္းလုံးညီညြတ္မႈနဲ႔သာ တမ်ိဳး သားလုံး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေအာက္က ရုန္းထြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းနဲ႔သာ ဒီမိုကေရစီျပည္၀တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ လူမ်ိဳးတုိင္းတန္းတူေသြးစည္းျပီး ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံၾကီးမွာ တပ္မေတာ္တြင္းရွိ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္မွဴး အၾကပ္ တပ္သားမ်ား ပါ၀င္လာၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တဦး

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ၊ ၂၀၀၉ ။


http://magazine.crystalthinktank.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=28 ( အေရွ႕မုိးေကာငး္ကင္ ဘေလာ့) မွကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။

No comments:

Post a Comment