မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ စစ္တကၠသိုလ္ကို၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား
ၾကည္း ၃၅၂၆ ဗိုလ္မွဴးၾကီး သီရိပ်ံခ်ီ ေက်ာ္စိုး
(၁-၈-၅၄ မွ ၇-၃-၅၇)


ၾကည္း ၃၅၇၄ ဗိုလ္္္္မွဴးၾကီး သီရိပ်ံခ်ီ သန္းစိန္
(၈-၃-၅၇ မွ ၂၆-၅-၅၇)


ၾကည္း ၅၁၈၃ ဗိုလ္မွဴးၾကီး သီရိပ်ံခ်ီ အယ္လ္ခြန္ေနာင္
(၉-၁၀-၅၇ မွ ၃၁-၁၀-၆၈)ၾကည္း ၅၆၀၄ ဗို္လ္မွဴးၾကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
(၁-၁၁-၆၈ မွ ၂၈-၅-၇၂)


ၾကည္း ၅၈၆၄ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ျငိမ္း
(၂၉-၅-၇၂ မွ ၂၁-၇-၇၂)


ၾကည္း ၆၅၃၄ ဗို္လ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္တင့္
(၁-၈-၇၅ မွ ၃၀-၆-၇၇)


ၾကည္း ၆၅၃၃ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအးကို
(၁-၇-၇၇ မွ ၃-၁၀-၇၉)


ၾကည္း ၇၂၃၄ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္၀င္း
(၄-၁၀-၇၉ မွ ၁၉-၈-၈၁)


ၾကည္း ၆၈၀၀ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စိန္ရ
(၂၀-၈-၈၁ မွ ၂၂-၅-၈၂)


ၾကည္း ၈၆၉၄ ဗိုလ္မွဴးၾကီး သိန္းဆိုင္
(၂၃-၅-၈၂ မွ ၁-၁၀-၈၆)


ၾကည္း ၈၇၉၀ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္နိုင္
(၁၈-၁၀-၈၆ မွ ၅-၈-၉၂)


ၾကည္း ၁၀၉၃၃ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုး၀င္းေမာင္
(၅-၈-၉၂ မွ ၁၀-၁၀-၉၇)


ၾကည္း ၁၃၀၅၃ ဗိုလ္မွဴးၾကီး တင္၀င္း
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၆
(၁၁-၁၂-၉၇ မွ ၄-၁-၉၉)


ၾကည္း ၁၁၄၀၂ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မိုးဟိန္း
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၀
(၅-၁-၉၉ မွ ၂၄-၈-၉၉)


ၾကည္း ၁၃၂၉၃ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၆
(၂၈-၈-၉၉ မွ ၁၄-၅-၂၀၀၁)


ၾကည္း ၁၂၆၀၇ ဗို္လ္မွဴးခ်ဳပ္ ရဲျမင့္
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၅
(၂၀-၇-၂၀၀၁ မွ ၂၂-၁၂-၂၀၀၁)


ၾကည္း ၁၃၂၄၂ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္
(၂၃-၁၂-၂၀၀၂ မွ ၃၀-၈-၂၀၀၃)


ၾကည္း ၁၃၉၀၃ ဗိိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁
(၂၇-၇-၂၀၀၂ မွ ၃၀-၈-၂၀၀၃)


ၾကည္း ၁၄၂၃၂ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိဳင္
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၉
(၃၁-၈-၂၀၀၃ မွ ၃-၁၂-၂၀၀၄)

No comments:

Post a Comment