မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ခရာ

ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းသံုး စစ္ခရာသံ ၂၉ မ်ိဳး ( Daily Routine Calls )

* ပထမနွိဳးခရာ ( Rouse 0500 AM )
* အလံတင္ခရာ ( Reveille 0530 AM )
* တာ၀န္က်အဖြဲ႕တန္းစီခရာ ( Duty Watch )
* အလုပ္ပစၥည္းသိမ္းခရာ ( Return all Cyears )
* လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခရာ ( Tea Call )
* ကင္းစစ္ေရးျပခရာ ( Parade for Guard )
* စစ္ေရးျပပထမသတိေပးခရာ ( Warning for Parade )
* စစ္ေရးျပဒုတိယသတိေပးခရာ ( Quarter Call )
* တန္းစီခရာ ( Fall in )
* စစ္ခ်ီခရာ ( Advance )
* ကင္းအေလးျပဳခရာ ( Guard Salute )
* လူနာသတင္းပို႕ခရာ ( Sick Report )
* ယာဥ္စီးဆက္သားသတင္းပို႕ခရာ ( Despatch )
* ရံုးတင္ခရာ ( Orderly Room )
* ေခတၱအနားယူခရာ ( Stand Easy )
* ဆက္လုပ္ခရာ ( Carry on )
* ထမင္းစားခရာ ( Mess Call )
* စာယူခရာ ( Post Call )
* ရိကၡာထုတ္ခရာ ( Ration )
* အမိန္႕ထုတ္ခရာ ( Order )
* ျပီးေစခရာ ( Dismiss 1530 )
* အားလပ္ခြင့္ရရဲေဘာ္ခရာ ( Liberty Men )
* အျပစ္ရရဲေဘာ္ခရာ ( Defaulters )
* ညကင္းစစ္ေရးျပခရာ ( Parade for Piequet )
* ေန၀င္ခ်ိန္ခရာ ( Sunset )
* ညေနတန္းစီလူစစ္ခရာ ( First Post )
* ျငိမ္ခရာ ( Still )
* အိပ္ယာ၀င္ခရာ ( Last Post )
* မီးမွိတ္ခရာ ( Light Out )
အခမ္းအနားသံုးစစ္ခရာသံ ၈ မ်ိဳး ( Ceremonial Calls)

* ထိပ္စီးတန္းစီခရာ ( Right Master )
* အရာရွိမ်ားသတင္းပို႕ခရာ ( Officer Call )
* သတိျပဳခရာ ( Alert )
* အလံေတာ္အေလးျပဳခရာ ( Colour Salute )
* ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေလးျပဳခရာ ( General Salute )
* အရာရွိၾကီးအေလးျပဳခရာ ( Senior Officer Salute )
* အရာရွိငယ္အေလးျပဳခရာ ( Junior Officer Salute )
* က်ဆံုးရဲေဘာ္အေလးျပဳခရာ ( Funeral Salute )


အေထြေထြစစ္ခရာသံ ၁၅ မ်ိဳး ( General Calls )

* တပ္ခြဲအရာခံဗိုလ္သတင္းပို႕ခရာ ( Company Sergeant Major )
* တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ၾကီးသတင္းပို႕ခရာ ( Company Quarter Master )
* အၾကပ္အားလံုးသတင္းပို႕ခရာ ( All NCOs )
* တာ၀န္က်တပ္ၾကပ္ၾကီးသတင္းပို႕ခရာ ( Orderly Sergeant )
* တာ၀န္က်တပ္ၾကပ္သတင္းပို႕ခရာ ( Orderly Corporal )
* စစ္တီး၀ိုင္းသတင္းပို႕ခရာ ( Band Call )
* စစ္ခရာရဲေဘာ္သတင္းပို႕ခရာ ( Buglers Call )
* မီးလွန္႕ခရာ ( Fire Alarm )
* တပ္သားသစ္သတင္းပို႕ခရာ ( Recruits )
* ပညာေရးေက်ာင္းသတင္းပို႕ခရာ ( School Call )
* ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းခရာ ( Fatigue )
* လစာထုတ္ခရာ ( Pall Call )
* အခ်က္ျပရဲေဘာ္သတင္းပို႕ခရာ ( Signallers )
* တပ္ခြဲမ်ားဗိုလ္သတင္းပို႕ခရာ ( Company Calls )
* တပ္ရင္းတန္းစီခရာ ( Battalion Fall in )


စစ္ေျမျပင္ခရာသံ ၇ မ်ိဳး ( Field Calls )

* တပ္လွန္႕ခရာ ( Alarm )
* ပစ္ရန္သတိေပးခရာ ( Warning for Firing )
* စပစ္ခရာ ( Commence Firing )
* အပစ္ရပ္ခရာ ( Cease Firing )
* ေခ်မွဳန္းေရးခရာ ( Charge )
* အေျပးတက္ခရာ ( Double )
* ေလေၾကာင္းရန္တိုက္ခိုက္မွဳခရာ ( Air Alarm )

No comments:

Post a Comment