မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Saturday, April 3, 2010

ၿပည္သူလူထု၏ေက်းဇူးသစၥာ

- လြတ္လပ္ေသာတုိင္းၿပည္၏ ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္တုိ႕တြင္ၿပည္သူ႕စစ္သားေကာင္းမ်ား၏ သြင္ၿပင္လကၡဏာမ်ားကား တစ္မူထူးၿခားရပါမည္ ။
(က) တပ္မေတာ္ကိုလူတန္းစားသစ္တစ္ရပ္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္မဟုတ္ ၿပည္သူလူထု၏ ေခၽြးနည္းစာၿဖင့္ လူတန္းစားအသီးသီးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္မိဘၿပည္သူကိုကိုယ္စားၿပဳရေပမည္ ။၎တို႕၏အက်ိဳးစီးပြားလံု ၿခံဳမႈစသည္တို႕ကို္ကာကြယ္ေပးရပါမည္ ။ တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူလူထု၏ အရွင္သခင္မ ဟုတ္ ၊ ၿပည္သူလူထု၏ ေစသည့္ကၽြန္ ထြန္သည့္ႏြားကဲ့သို႕ ထားရာေန ေစရာသြားရမည္ ။ လူထု၏အက်ိဳးအတြက္ လူထု၏ခိုင္းသမွ်ကိုမၿငိဳမၿငင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ကိရိယာ ပစၥည္းတစ္ခုပမာသာၿဖစ္သည္ ။
(ခ) ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စန္းယုက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႕မိန္႕ခြန္းေၿပာဆိုရာတြင္ဋ
“ ငါတုိ႕တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္ လက္တြဲခ်ီတက္ေနစဥ္တြင္ ထားရွိရမည့္ ပဋိညာဥ္မွာ -
- ၿပည္သူလူထုအတြင္းမွာေနသည္ ။
- ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုဦးထိပ္ထားသည္ ။
- ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုၿဖည့္စြမ္းေနသည္ ။
- ၿပည္သူလူထုအား ကိုးစားယံုၾကည္သည္ ။
- ၿပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသည္
ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပခဲ့ေလသည္ ။ ဤမည္ေသာအသိတရား ၊ လက္ခံက်င့္သံုးရမည့္ သေဘာထားတို႕ကို နုိင္ငံေရးအသိက ေစ့ေစာ္လႈပ္ရွားေပး၏ ။ ယင္းနုိင္ငံေရးအသိမွာပင္ နုိင္ငံေရးအရည္အခ်င္းကို သြတ္သြင္းေမြးၿမဴေပးေလ၏ ။ ၿပည္သူ႕စစ္သားေကာင္းမ်ားသည္ ၿပည္သူလူထုႏွင့္ကင္းကြာ၍ မေနေစေၾကာင္း ။ ၿပည္သူလူထုအတြင္းမွာေန၍ ၿပည္သူလူထုႏွင့္ ေသအတူ ရွင္မကြာ ၊ ဆင္းရဲအတူ ခ်မ္းသာအမွ် လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနရပါမည္ ။ ၿပည္သူလူထု၏ဆႏၵကိုဦးထိပ္ထား၍ ၿဖည့္စြမ္းေပးနုိင္မည္ ။ နည္းလမ္းမ်ားကိုအၿမဲတမး္ေတြး ေတာၾကံဆေနရပါမည္ ။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း မိမိတတ္နုိင္သည့္ဘက္မွ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ပူးေပါင္းကူညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္ ။ ၿပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႕အား အစားအေသာက္ ၊ အ၀တ္အထည္ ၊ ေနထိုင္ရန္အိပ္ယာ ၊ မမာမက်န္းလွ်င္ ေဆး၀ါးကုသေပးရန္ ေဆးရံုတို႕ကိုအခမဲ့ အသံုးၿပဳခြင့္ ေပးထားပါသည္ ။ ထုိ႕ၿပင္လည္း ၿပည္သူလူထုသည္ တရင္းတႏွီးေခၽြတာစုေဆာင္းထားေသာ မိမိတို႕ ေခၽြးနဲစာမ်ားထဲမွ တစ္လတစ္ၾကိမ္သံုးစြဲရန္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းအလိုက္ သတ္မွတ္ေပးကမ္းေသးသည္ ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ၿပည္သူလူထုသည္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အနႏၱေက်းဇူးရွင္မ်ားၿဖစ္ေပသည္ ။ ေက်းဇူးရွင္ကိုေက်းမစြပ္ရာ ထုိေက်းဇူးမ်ားကိုရဲေဘာ္မ်ားသည္ ၿပန္လည္ဆပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခဲရာခဲဆစ္ စဥ္းစားေနစရာမလုိ ။ အထက္ေဖာ္ၿပပါ ၿပည္သူလူထုအတြင္းမွာ ေန၍ ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုဦးထိပ္ထားၿပီး ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုၿဖည့္စြမး္လွ်က္ ၿပည္သူလူထုအားကို ကိုးစားယံုၾကည္ကာ ၿပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ ၿပည္သူလူထု၏ေက်းဇူးသစၥာကို တံု႕ၿပန္ရာေရာက္ပါသည္ ။

ဗိုလ္ရဲထက္( ၃ -၄ -၂၀၁၀) ။

No comments:

Post a Comment