မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

မွတ္သားဖြယ္္ရာစစ္ပညာ

ျမန္မာ့ စစ္ပညာတြင္ စစ္တိုက္ခိုက္နည္းမွာ အေျခခံအပိုင္းျဖစ္သည့္ စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္အစီအရင္ (၇)ပါးမွ တဆင့္ ျဖာထြက္လာေသာ သ႐ုပ္သကန္မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး

စစ္အဂၤါ(၇)ပါး (ေသနဂၤ)
စစ္ခ်ီျခင္း(၄)ပါး (ေသနာဂတိ)
စစ္ကပ္ျခင္း(၂)ပါး (ေသႏုပဂ)
စစ္ထိုးျခင္း(၆)ပါး (ေသနာယုဒၶ)
စစ္ခံျခင္း(၆)ပါး (ေသနာပဋိဂၢဟ)
စစ္ဖ်က္ျခင္း(၆)ပါး (ေသနာေဗဒ)
စစ္ျပန္ျခင္း(၃)ပါး (ေသနာနိ၀တၱန)
[ျပင္ဆင္ရန္​ ]စစ္အဂၤါ(၇)ပါး
စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး မွ စစ္အဂၤါ(၇)ပါးသည္ စစ္စတင္တိုက္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ သံုးစြဲကိုင္တြယ္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

စစ္ဖ်ား စစ္လ်င္
စစ္၏ ရင္၀
စစ္၏ ပခံုး
စစ္၏ နံပါး
စစ္၏ ၀မ္း
စစ္၏ ေက်ာက္ကုန္း(ေက်ာကုန္း)
စစ္ခံတပ္ တို႔ျဖစ္သည္။
[ျပင္ဆင္ရန္​ ]စစ္ခ်ီျခင္း(၄)ပါး
စစ္ဗ်ား၊ စစ္လယ္၊ စစ္ေနာက္အညီအမွ်ခ်ီျခင္း (သမဒ႑ဗ်ဴဟာ)
ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္သကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ ေနာက္အားႀကီး၍ခ်ီျခင္း၊ (ပါသာဒိကဗ်ဴဟာ)
ပန္းပံုေတာင္းကဲ့သို႔ စစ္ဖ်ားႀကီး၍ ေနာက္စစ္ တေရြ႕ေရြ႕ ခ်ီျခင္း၊ (စေကၤာဋက ဗ်ဴဟာ)
မ႐ိုးစည္ကဲ့သို႔ စစ္ရင္း စစ္ဖ်ားေသး၍ စစ္လယ္အားႀကီးႀကီးခ်ီျခင္း။ (ဒိဂၤဗ်ဴဟာ)
[ျပင္ဆင္ရန္​]စစ္ကပ္ျခင္း(၂)ပါး
ေနမင္းပုံစစ္ကပ္ျခင္း။ (ပတကၤရဗ်ဴဟာ) ေနမင္းကဲ့သုိ႔ ၾကယ္နကၡတ္ျခံရံမရံဘဲ မင္းတပ္က ေရွ႕ မွာေန၊ ေနာက္မွ အျခားစစ္တပ္မ်ား လုိက္ပါရသည္။
လမင္းပုံ စစ္ကပ္ျခင္း။ (စႏၵကဗ်ဴဟာ) လမင္းကုိ ၾကယ္နကၡတ္မ်ား ၀န္းရံထားသကဲ့သုိ႔ မင္းတပ္ကုိ အလယ္မွာထားကာ အျခားတပ္မ်ား၀န္းရံျပီးလုိက္ျခင္း။
[ျပင္ဆင္ရန္​ ]စစ္ထိုးျခင္း(၆)ပါး
ဒိဇာဒိပဗ်ဴဟာ- ဂဠဳန္ေတာင္ျဖန္႔သကဲ့သို႔ စစ္ဆင္စစ္ထိုးနည္း၊
၀ါရိေ၀ဂဗ်ဴဟာ- ေရအယဥ္စီးဆင္းသကဲ့သို႔ စစ္ျဖန္႔ကာ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ စစ္ထိုးနည္း၊
ဥသဘဗ်ဴဟာ- ႏြားလားဥသဘကဲ့သို႔ ေအာ္ဟစ္ျခိမ္းေခ်ာက္ကာ ဟန္ေရးျပ၍ အျပင္းအထန္ စစ္ထိုးနည္း၊
ဓႏုက ဗ်ဴဟာ- တင္ထားေသာ ေလးၫိႈ႔ကဲ့သို႔ ပ*** လေရး ေကြးပံု စစ္ထိုးနည္း၊
မကာရဗ်ဴဟာ- မကာရ္းကြက္ကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ စစ္ထိုးနည္း၊
ဘုဇဗ်ဴဟာ- ေျမြတြားသကဲ့သို႔ ေကာက္တက်စ္ စစ္ထိုးနည္း။
[ျပင္ဆင္ရန္​]စစ္ခံျခင္း(၆)ပါး
နဒီစရဗ်ဴဟာ- ရင္ေပါင္တန္း၍ တံတားပမာခံျခင္း၊
၀ိစၦိကဗ်ဴဟာ- ကင္းၿမီးေကာက္လက္သကဲ့သို႔အလယ္ပင္းေစၿပီးလွ်င္ ၀ဲယာေထာင္၍ခံျခင္း၊
သကဋဗ်ဴဟာ- လွည္းဦးကင္းကဲ့သို႔ ၀ဲယာထား၍ ေရွ႕တပ္လြန္ခံျခင္း၊
မဓု၀တၱနဗ်ဴဟာ- ပ်ားအံုကဲ့သို႔ တ၀န္းတစုတည္းခံျခင္း၊
စကၤပါဒဗ်ဴဟာ- က်ီးေျခကဲ့သို႔ေရွ႕ ၃-တပ္၊ ေနာက္ ၁-တပ္၊ အလယ္၌ မင္းစစ္သူႀကီးေန၍ ခံျခင္း၊
ဥဒၶနဗ်ဴဟာ- ခံုေလာက္ကဲ့သို႔ ၃-တပ္ ဆိုင္ခံျခင္း။
[ျပင္ဆင္ရန္​]စစ္ဖ်က္ျခင္း(၆)ပါး
[ျပင္ဆင္ရန္ ​]စစ္ျပန္ျခင္း(၃)ပါး
အဂိၢ ဇာလ ဗ်ဴဟာ မီးေတာက္မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ၀ါးမ်ိဳဖ်က္ဆီး၍ ဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
အမာ၀ါသီ ဗ်ဴဟာ- လကြယ္သကဲ့သို႔ မသိမသာဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
သီဟဂတိ ဗ်ဴဟာ-ျခေသၤ့သြားသကဲ့သို႔ ရဲရဲတင္းတင္း ေရွ႕တက္ ေနာက္ဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
သတၳနာဒိ ဗ်ဴဟာ လက္နက္သံေပးဟစ္ေၾကြးႀကိမ္းေမာင္း၍ ျပန္ျခင္း၊
မဂၢဆိႏၷ ဗ်ဴဟာ- လမ္း တံတားတို႔ကို ဖ်က္၍ျပန္ျခင္း၊
စိရတၱ ဗ်ဴဟာ- ၾကာျမင့္ ေျဖးေႏွးစြာေန၍ျပန္ျခင္း။

No comments:

Post a Comment